Mobiliar Indoor Sports

Seit 2013 bün­delt die Mo­bi­li­ar das Bes­te aus den Sport­ar­ten Bas­ket­ball, Hand­ball, Uni­ho­ckey und Vol­ley­ball. Mit dem na­tio­na­len Top­s­co­rer Spon­so­ring, den Su­per­cups, di­ver­sen Kids Days, der Mo­bi­li­ar Top­s­co­rer Gala aber auch dank dem lo­ka­len En­ga­ge­ment der Ge­ne­ral­agen­tu­ren, leis­tet die Mo­bi­li­ar ei­nen we­sent­li­chen Bei­trag zur För­de­rung der vier Sport­ar­ten.

Volleyball Supercup

Das Mobiliar Topscorer-Engagement