Beach volley: Formation d’arbitres

Cours nationale d’arbitrage de beach volley 2017

Date:20 mai 2017
Heure:09h30 – 18h00
Lieu théorie:

Centre Schluefweg,

Salle séminaire 2, Schluefweg 10, 8302 Kloten
Lieu pratique:

Terrains de beach volley,

Seminarraum 2, Schluefweg 10, 8302 Kloten
Langue du cours:Anglais / Allemand
Instructeur:Gianluca Gigante
Frais:Frais de déplacement

Nationaler Beachvolleyball Schiedsrichterkurs 2017

Datum:20. Mai 2017
Zeit:09.30 – 18.00 Uhr
Ort Theorie:

Zentrum Schluefweg,

Seminarraum 2, Schluefweg 10, 8302 Kloten
Ort Praktikum:

Beachvolleyballfelder,

Seminarraum 2, Schluefweg 10, 8302 Kloten
Kurssprache:Englisch / Deutsch
Kursleiter:Gianluca Gigante
Kosten:Reisespesen

Corso nazionale d’arbitraggio di beach volley 2017

Data:20 maggio 2017
Horario:09.30 – 18.00
Luogo teoria:

Centro Schluefweg,

Stanza seminario 2, Schluefweg 10, 8302 Kloten
Luogo pratica:

Campi di beach volley,

Seminarraum 2, Schluefweg 10, 8302 Kloten
Lingua del corso:Inglese / Tedesco
Istruttore:Gianluca Gigante
Costi:Spese di viaggio